เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยรัฐ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (คณะมนุษยศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2519  มีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 270 คน
    ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด 73 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
2. หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2526 มีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 73 คน
    ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด 25 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
3. หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2545 มีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 2 คน
    ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด 27 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ดังนี้
   1.มนุษย์กับปรัชญา สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาผรั่งเศส ภาษา
      เยอรมัน (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาภาพพิมพ์ ศิลปไทย (คณะวิจิตรศิลป์) สาขาวิชา
      รัฐศาสตร์ (คณะสังคมศาสตร์) โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขา
      อื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 80 คน
      ปีการศึกษา 2545 จำนวน 80 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 80 คน
     
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ซึ่งนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
  เชียงใหม่สาขาเลือกลงทะเบียนได้ ดังนี้
  สาขาปรัชญา
  1. ปรัชญาเบื้องต้น
  2. ปรัชญากรีก
  3. ปรัชญาสังคม
  4. ตรรกศาสตร์
  5. จริยศาสตร์
  6. ปรัชญาจีน
  7. ปรัชญาอินเดีย
  8. ปรัชญาศาสนา
  9. ปรัชญาวัฒนธรรม
  สาขาศาสนา
  1. ศาสนาเบื้องต้น
  2. หลักพระพุทธศาสนา
  3. พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน
  4. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
  5. จิตวิทยาศาสนา
  6. พระพุทธศาสนามหายาน
  มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 2575 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน
  2840 คน และปีการศึกษา 2546 จำนวน 3050 คน
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 14 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 12 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 8 คน ปริญญาเอก 5 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 11 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และศาสตราจารย์ 1 คน
แผนการ/โครงการในอนาคต 1.มีโครงการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา ในปีการศึกษา 2549
2. มีโครงการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาจาปรัชญาเศรษฐศาสตร์และการเมือง ร่วมกับ
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2549
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.human.cmu.ac.th/dept/philo
 
 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา