เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันสงฆ์

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (สถาบันสงฆ์/มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน)


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศาสนาและปรัชญา
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  โดยมีหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2534 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละ
    ปีนั้นไม่แน่นอน มีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 28 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลัก
    สูตรทั้งหมด 7 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
2. หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรพระพุทธศาสนาและปรัชญา
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2547 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละ
    ปีคือ 35 คน ยมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลัก
    สูตรทั้งหมด 35 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

- มีการสอนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรีให้กับสาขาวิชาพุทธศาสตร์ โดยมีนิสิตนักศึกษา
   ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 8 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 6 คน ปีการศึกษา
   2546 จำนวน 7 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ดังนี้
   1. ศาสนาคริสต์
   2. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
   3. ปรัชญาอินเดีย
   4. ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
   โดยสอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ดังนี้
  1. ปรัชญาเบื้องต้น เป็นรายวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาพุทธศาสตร์
      คณะศาสนาและปรัชญา
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 3 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 3 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาตรี 2 คน ปริญญาโท 1 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์
3 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2555 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
แผนการ/โครงการในอนาคต มีโครงการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2547
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.mbuisc.ac.th
  

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา