เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันสงฆ์

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (สถาบันสงฆ์/มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่)  


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

หน่วยงาน: ภาควิชาพุทธศาสนา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  โดยมีหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา, พุทธศาสนา, ปรัชญา
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2527 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละ
    ปีคือ 35 คน มีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 372 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลัก
    สูตรทั้งหมด 403 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
2. หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2541 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละ
    ปีคือ 10-15 คน มีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
แล้ว 17 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลัก
    สูตรทั้งหมด 65 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ กล่าวคือ มีการสอนวิชาแกนพระพุทธศาสนา
  50 หน่วยกิตให้กับนิสิตนักศึกษาทุกคณะทุกวิชาเอก มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา
  2544 จำนวน 135 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 111 คน ปีการศึกษา2546 จำนวน 297 คน
   และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
   
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป ดังนี้
  1. ปรัชญาทั่วไป
  2. ศาสนาทั่วไป
  3. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  โดยสอนให้กับนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชา มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา
  2544 จำนวน 135 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 111 คน ปีการศึกษา2546 จำนวน 297 คน
   และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 12 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 9 คน เนื่องจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 6 คน ปริญญาเอก 6 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 12 คน
แผนการ/โครงการในอนาคต มีโครงการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปรัชญา) ในปีการศึกษา 2548
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.cmbu.net
  

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา

 
   

สงวนลิขสิทธิ์  เครือข่ายปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย