เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยรัฐ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยศิลปากร)


มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญา (คณะอักษรศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  โดยมีหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
    โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปีคือ 3-5 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลัก
    สูตร 27 คน และมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 7 คน 
2. หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต (กำลังจะเปิดสอน)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2549 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละ
    ปีคือประมาณ 10-15 คน

- มีการสอนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรีให้กับทุกสาขาวิชาในคณะอักษรศาสตร์ โดยมีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 15 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 16 คน และปีการศึกษา 2546 จำนวน 20 คน ซึ่งใช้ภาษาไทยสอน

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ดังนี้
   1. อารยธรรมไทย สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในคณะอักษรศาสตร์
       และบางสาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์
   2. ปรัชญากับชีวิต สอนให้นิสิตนักศึกษาทุกสาขาในคณะอักษรศาสตร์
       โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก กล่าวคือ ทุกรายวิชาในภาคปรัชญา นิสิตนักศึกษา
  ทุกคณะและทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเลือกเป็นวิชาเลือกได้หมด โดยการ
  สอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
  
- มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
1. ตรรกวิทยา สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยการสอนวิชา
    ดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน มีนักศึกษา
    ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน20 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 30 คน ปีการศึกษา
    2546 จำนวน 30 คน
2. พุทธศาสนาในชีวิตประจำวันของคนไทย สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ
    ทุกสาขาวิชา โดยคณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษา
    ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 20 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 15 คน ปีการศึกษา
    2546 จำนวน 20 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 5 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 5 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา  ปริญญาโท 4 คน ปริญญาเอก 1 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2553 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
ปี 2554 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
ปี 2556 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
บุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาโดยต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน (ทุนเครือข่าย CRN สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา)
1.นางสาวศากุน ภักดีคำ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
แผนการ/โครงการในอนาคต มีโครงการที่จะเปิดสอนหลักสูตรทางปรัชญาและศาสนา ดังนี้
1. ปริญญาโท (ในปีการศึกษา 2549)
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.arts.su.ac.th (เว็บไซต์รวมของคณะอักษรศาสตร์)
 

กลับไปยังหน้าแรก

กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา