เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยรัฐ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา มีการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  โดยมีหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2530 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปี
    คือ 20-30 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 105 คน และมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการ  
    ศึกษาแล้ว 161 คน 
2.หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2534 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปี
    คือ 20-50 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 73 คน และมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการ
   ศึกษาแล้ว 96 คน   
3. หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาปรัชญา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2538 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละ 2
    ปีคือ 5-10 คน แต่เนื่องจากมีคณาจารย์ผู้ควบคุมวิทญานิพนธ์น้อยจึงไมสามารถเปิดรับนักศึกษา
    ได้อย่างต่อเนื่อง) โดยปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 6  คน และมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จ
    การศึกษาแล้ว 17 คน 

ทั้งนี้ ยังมีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
1. ปรัชญาเบื้องต้น (437-101) เป็นวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาที่เลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
    ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระดับปริญญาตรี
2. ทัศนวิพากษ์ (437-102) เป็นวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาที่เลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ของ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระดับปริญญาตรี โดยคณาจารย์ของภาควิชา
    รับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 31 คน
    ปีการศึกษา 2545 จำนวน 50 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 95 คน และภาษาที่ใช้ในการสอน
    คือภาษาไทย
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 7 คน
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท 4 คน ปริญญาเอก 2 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 5 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2557 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปี 2556 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาโดยต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน (ทุนพัฒนาอาจารย์)
1.นางสาวอันธิฌา แสงชัย กำลังเตรียมศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาเอก
2.นางสาวลลิตา ถิรวัฒนกุล ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3.นายจักรพันธ์ พิมพ์ใจพงศ์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
แผนการ/โครงการในอนาคต มีโครงการที่จะเปิดสอนหลีกสูตรทางปรัชญาและศาสนา ดังนี้
1. ปริญญาเอก สาขาปรัชญา
2. ปริญญาโท สาขาศาสนา / ศาสนาเปรียบเทียบ
 
กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา