เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยรัฐ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญา (คณะศิลปศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  โดยมีหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2549 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปี
    คือ 1-20 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 30 คน และมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
    แล้วประมาณ 100 คน 

- มีการสอนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรีให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ
  ที่สนใจ โดยมีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 40 คน ปีการศึกษา 2545
  จำนวน 40 คน และปีการศึกษา 2546 จำนวน 50 คน ซึ่งใช้ภาษาไทยสอน

-  มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ
คือวิชาจริยศาสตร์ ตรรกวิทยา สุนทรียศาสตร์
   ปรัชญาพื้นฐานและศาสนา ให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขานิติศาสตร์ วารสาร
   ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ โดยคณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการ
   ศึกษา มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 600 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน
   700 คน ปีการศึกษา2546 จำนวน 800 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก กล่าวคือ ทุกรายวิชาในภาคปรัชญา นิสิตนักศึกษา
  ทุกคณะและทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเลือกเป็นวิชาเลือกได้หมด โดยการ
  สอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
  
- มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
1. ตรรกวิทยา สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยการสอนวิชา
    ดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน มีนักศึกษา
    ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน20 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 30 คน ปีการศึกษา
    2546 จำนวน 30 คน
2. พุทธศาสนาในชีวิตประจำวันของคนไทย สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ
    ทุกสาขาวิชา โดยคณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษา
    ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 20 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 15 คน ปีการศึกษา
    2546 จำนวน 20 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 5 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 5 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา  ปริญญาโท 4 คน ปริญญาเอก 1 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2550 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
ปี 2551 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาเอก
ปี 2552 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
ปี 2553 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
บุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาโดยต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน (ทุนเครือข่าย CRN สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา)
1.นางสาวไพลิน ปิ่นสำอางค์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา