เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)


สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 

หน่วยงาน: โปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนในระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ
  1. หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
      เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2542 ปัจจุบันมีนักศึกษา 14 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว
      24 คน ภาษาที่ใช้สอนคือภาษาไทย

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ศาสนาเปรียบเทียบ (1523101) เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรม
      วิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ค.บ. หลักสูตรเก่า (หลักสูตร 4 ปี)) โดยคณาจารย์
      ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544
      จำนวน 30 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 35 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 60 คน และ
      ภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 2. หลักพุทธธรรม  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
     คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ค.บ. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี))
 3. ศาสนศึกษา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
     คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ค.บ. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี))
 4. จริยศึกษา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะ
     ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ค.บ. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี))

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป
  1. วิชาความจริงของชีวิต (1500104) ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกวิชาเอกในระดับ
      ปริญญาตรีต้องลงทะเบียนเรียน
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 6 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 6 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 6 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.bansomdej.ac.th
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา