เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์)


สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
 

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. พุทธศาสน์ ศาสนาเปรียบเทียบ ศาสนพิธี  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
       วิชาเอกสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับ
       ภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย  มีนักศึกษา
       ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 70 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 60 คน ปีการศึกษา
       2546 จำนวน 60 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 1100 คนปีการศึกษา 2545
      จำนวน 1200 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 1100 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือ
      ภาษาไทย
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 4 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 3 คน เนื่องจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ 1 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 4 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2555 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
 
 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา