เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏลำปาง)


สถาบันราชภัฏลำปาง
 

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียน
      ปีการศึกษา 2544 จำนวน 2000  คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 2100 คน
      ปีการศึกษา 2546 จำนวน 2200 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
  2. ปรัชญาและศาสนา เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาการพยาบาล
      วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาคการ
      ศึกษา (ลักษณะเป็นการบริการวิทยากร)
  3. จริยศาสตร์  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียน
      ปีการศึกษา 2544 จำนวน 100  คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 100 คน
      ปีการศึกษา 2546 จำนวน 180 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ปรัชญาเบื้องต้น  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกวิชาเอก
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา
  2. ศาสนาเปรียบเทียบ เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษา คณะ
      มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาค
      การศึกษา  และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1.ความจริงของชีวิต เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกวิชาเอก ทุกคณะ โดย     
     คณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา
     ปีการศึกษา 2544 จำนวน 2000  คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 2100 คน  
     ปีการศึกษา 2546 จำนวน 2200 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
  2.พุทธศาสนา เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษา คณะ
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 2 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 2 คน) เป็นอาจารย์อัตราจ้าง 1 คน
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 2 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน
  

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา