เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏนครปฐม)


สถาบันราชภัฏนครปฐม
 

หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขา
      สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา
      มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 36  คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 38 คน
      ปีการศึกษา 2546 จำนวน 32 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
  2. พุทธปรัชญาและปรัชญาศาสนา เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขา
      สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา
      มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 40  คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 38 คน
      ปีการศึกษา 2546 จำนวน 34 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ศาสนปฏิบัติ  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกวิชาเอก
      โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา
      มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 40 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 40 คน
      ปีการศึกษา 2546 จำนวน 38 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
  2. พุทธศาสน์ เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกวิชาเอก
      โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนร่วมกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มีนักศึกษาลง
      ทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 300-400  คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 300-400 คน
      ปีการศึกษา 2546 จำนวน 300-400 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1.ความจริงของชีวิต เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกวิชาเอก ทุกคณะ โดย     
     คณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา
     ปีการศึกษา 2546 จำนวน 2000-3000 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 4 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 4 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 4 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 4 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2547 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
ปี 2552 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
  

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา