เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏนครสวรรค์)


สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
 

หน่วยงาน: ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก
  พระพุทธศาสนา เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2542 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่
  คาดว่าจะรับในแต่ละปีคือประมาณ 20 คน จำนวนนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 16 คน
  ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด 4 คน

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ศาสนาเปรียบเทียบ  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 36 คน ปีการศึกษา 2545
      จำนวน 34 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 32 คน
   2.คุณธรรมสำหรับนักบริหารการพัฒนา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท
      วิชาเอกสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระ
      งานสอนร่วมกับอาจารย์สาขาการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน คือภาษาไทย มีนักศึกษา
      ลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 52 คน
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาการศึกษา
      ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา
      และภาษาที่ใช้ในการสอน คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544
      จำนวน 750 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 770 คน2546 จำนวน 810  คน
2.
The Meaning of Life เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขา
     ภาษาอังกฤษนานาชาติ ย โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนร่วมกับอาจารย์
     สาขาภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้ในการสอน คือภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาลงทะเบียน
     ปีการศึกษา 2544 จำนวน 8 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 8 คน ปีการศึกษา 2546
     จำนวน 12 คน
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 3 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 3 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 3 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2553 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา