เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช)


สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
 

หน่วยงาน: โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ดังนี้
   1.ปรัชญาและศาสนา สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษา คณะ
      ครุศาสตร์ โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทย
      ในการสอน มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน38 คน

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก โดยมีราชวิชาดังนี้
  1.จริยศาสตร์ สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาวัฒนธรรมศึกษา คณะ
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการ
     ศึกษามีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 35 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือ
     ภาษาไทย
  2.จริยศาสตร์ สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา คณะ
     ครุศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลง
     ทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 38 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

- มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรายวิชาดังนี้
  1.ความจริงของชีวิตสอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทุกคณะ
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียน
      ปีการศึกษา 2544 จำนวน 700 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 800 คน ปีการศึกษา 2546
      จำนวน 700 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือ ภาษาไทย
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 3 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 3 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา  ปริญญาโท 3 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2547 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
 

 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา