เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏนครราชสีมา)


สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. จริยศาสตร์ 
  2. พุทธศาสน์ และ จริยธรรมกับชีวิต

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 7 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 6 คน เนื่องจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ 1 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 7 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน
แผนการ/โครงการในอนาคต มีโครงการจะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2550 และมีโครงการจะเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ชื่อหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา (การจัดการวัฒนธรรม) ร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สังคม-มานุษยวิทยา ศิลปกรรม ภาษาไทย ศูนย์วัฒนธรรม ฯลฯ
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา