เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏเพชรบุรี)


สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ปรัชญาและศาสนา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาการสังคม
      ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอน
      ตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 40 คน ปีการศึกษา
      2545  จำนวน 25 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 23 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษา
      ไทย
  2. ศาสนศึกษา, พุทธปรัชญา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชา
      สังคมศึกษา เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาการสังคมศึกษา
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอด
      ภาคการศึกษา
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 4 คน  (โดยเป็นอาจารย์อัตราจ้าง 2 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 4 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2552 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.rajaphat.edu/hu.main.html
  

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา