เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์)


สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
 

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญา โปรแกรมสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ปรัชญาและศาสนา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาค
      การศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 40 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน
      30 คน  และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

-
 มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ศาสนาเปรียบเทียบ  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาคการ
      ศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544
      จำนวน 40 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 30 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือ ภาษาไทย
  2. พุทธศาสน์  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาคการ
      ศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544
      จำนวน 40 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 30 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือ ภาษาไทย

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 600 คน ปีการศึกษา 2545
      จำนวน 650 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 630 คน
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 3 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 1 คนเนื่องจากเป็นอาจารย์พิเศษ 2 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 3 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2556 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
เว็บไซต์หน่วยงาน www.ripb.ac.th
 

 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา