เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏภูเก็ต)


สถาบันราชภัฏภูเก็ต
 

หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. พุทธศาสน์ศึกษา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาค
      การศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 40 คน และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย
  2. ปรัชญาและศาสนา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาค
      การศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 40 คน และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย

-
 มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. การฝึกสมาธิ  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาค
      การศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 40 คน และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 450 คน
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 4 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 2 คนเนื่องจากเป็นข้าราชการบำนาญ 2 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 2 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2548 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา