เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏสกลนคร)


สถาบันราชภัฏสกลนคร

หน่วยงาน: โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. จริยศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอก
       สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาค
      การศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544
      จำนวน 30 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 35 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 60 คน และ
      ภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 2. หลักพุทธธรรม  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
     คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ค.บ. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี))
 3. ศาสนศึกษา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
     คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ค.บ. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี))
 4. จริยศึกษา  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะ
     ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ค.บ. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี))

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป
  1. วิชาความจริงของชีวิต (1500104) ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกวิชาเอกในระดับ
      ปริญญาตรีต้องลงทะเบียนเรียน
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 6 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 6 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 6 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา