เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏศรีษะเกษ)


สถาบันราชภัฏศรีษะเกษ
 

หน่วยงาน:  คณะวิทยาการศึกษาทั่วไป
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 48 คนปีการศึกษา 2545
      จำนวน 275 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 530 คน
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. การพัฒนาตนในการพัฒนาชุมชน  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอก
      สาขาพัฒนาชุมชน คณะวิทยาการวิชาชีพ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอน
      ร่วมกับอาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย มีนักศึกษา
      ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 11 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 8 คน ปีการศึกษา
      2546 จำนวน 69 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือ ภาษาไทย

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 48 คนปีการศึกษา 2545
      จำนวน 275 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 530 คน
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 2 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 1 คน เนื่องจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ 1 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 1 คน ปริญญาเอก 1 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน
แผนการ/โครงการในอนาคต 1. มีโครงการจะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2549
2. มีโครงการจะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีชื่อหลักสูตรปรัชญาตะวันออก ร่วมกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา 2550
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา