เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา)


สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 

หน่วยงาน: ภาควิชาสังคมศาสตร์ แขนงปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 1800 คนปีการศึกษา 2545
      จำนวน 2000 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 2000 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือ
      ภาษาไทย
  2. การฝึกสมาธิ เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาการบริหาร คณะ
      วิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่ใช้ในการสอน
      คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 35 คนปีการศึกษา 2545
      จำนวน 40 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 40 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือ
      ภาษาไทย
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ตรรกศาสตร์  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาไฟฟ้า คณะ
      วิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา และภาษาที่
      ใช้ในการสอนคือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 40 คน ปีการ
      ศึกษา 2545 จำนวน 40 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 40 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือ
      ภาษาไทย
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 3 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 3 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 2 คน ปริญญาเอก 1 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2548 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
ปี 2556 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาเอก
บุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาโดยต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน 1. อ.ศิริมาลย์ ศรีใส ได้รับทุนของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
แผนการ/โครงการในอนาคต มีโครงการจะเปิดสอนหลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา