เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี)


สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร พระพุทธศาสนา เปิดรับนิสิตนักศึกษา
  ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2543 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปีคือประมาณ 37 คน
  จำนวนนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 35 คน

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาวิทยาศาสตร์
      สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา
       และภาษาที่ใช้ในการสอน คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 32
      คน
   2.ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาการศึกษา
      ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา
       และภาษาที่ใช้ในการสอน คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 37
      คน
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต  เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาคอมพิวเตอร์
      ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา
       และภาษาที่ใช้ในการสอน คือภาษาไทย มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 28
      คน
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 3 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 3 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 3 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา