เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏเทพสตรี)


สถาบันราชภัฏเทพสตรี
 

หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ซึ่งมีรายวิชาดังนี้
  1. ความจริงของชีวิต (1500104) เป็นวิชาสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ (ซึ่ง
      คือ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการจัดการ) โดยคณาจารย์ของคณะ
     รับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 794   
     คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 722 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 1455 คน และภาษาที่ใช้ใน
     การสอนคือภาษาไทย
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 3 คน (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 6 คนเนื่องจากลาศึกษาต่อ 1 ท่าน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 2 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2547 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา