เครือข่ายปรัชญาและศาสนา


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ทำเนียบคณาจารย์>>ข้อมูลสรุป

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 19/09/2551

 

::ทำเนียบคณาจารย์>>ข้อมูลสรุป::


คณาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนามีทั้งหมด 188 คน
ประกอบด้วยคณาจารย์วุฒิปริญญาตรี 7 คน
ปริญญาโท 134 คน ปริญญาเอก 47 คน
มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 135 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 42 คน เป็นรองศาสตราจารย์ 7 คน เป็นศาสตราจารย์ 4 คน
ในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะมีคณาจารย์เกษียณอายุทั้งหมด 32 คน

   
      - เป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 59 คน
ประกอบด้วยคณาจารย์วุฒิปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท
      37 คน ปริญญาเอก 21 คน มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 33 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17 คน เป็น
      รองศาสตราจารย์ 7 คน เป็นศาสตราจารย์ 2 คน

   
    - คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 13 คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 11 คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวน 5 คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 13 คน
        -
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 7 คน
     
  - คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3 คน
 

 

       ใน 10 ปีข้างหน้าจะมีคณาจารย์ในหน่วยงานมหาวิทยาลัยของรัฐเกษียณอายุทั้งหมด 15 คน ดังนี้
     
ปี 2548 จำนวน 2 คน วุฒิปริญญาโท (มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
        ปี 2549 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
        ปี 2550 จำนวน 3 คน วุฒิปริญญาโท (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย--2 คน)
        ปี 2551 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาเอก (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
        ปี 2552 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
        ปี 2553 จำนวน 3 คน วุฒิปริญญาโท 2 คน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
                                          วุฒิปริญญาเอก 1 คน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
        ปี 2555 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
        ปี 2556 จำนวน 2 คน วุฒิปริญญาโท (มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
        ปี 2557 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาเอก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

  
  - เป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 50 คน ประกอบด้วยคณาจารย์วุฒิปริญญาตรี 3 คน ปริญญาโท
      29 คน ปริญญาเอก 18 คน มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 41 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน เป็น
      ศาสตราจารย์ 2 คน

 
       - คณาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 7 คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จำนวน 7 คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 3 คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 5 คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 6  คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 5 คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 คน
        - คณาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม จำนวน 8 คน

       
ใน 10 ปีข้างหน้าจะมีคณาจารย์ในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเอกชนเกษียณอายุทั้งหมด 4 คน ดังนี้
        ปี 2547 จำนวน 2 คน วุฒิปริญญาโท (มหาวิทยาลัยพายัพ)
        ปี 2550 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
        ปี 2552 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาเอก (มหาวิทยาลัยรังสิต)

        

   
- เป็นคณาจารย์สถาบันราชภัฏ 63 คน ประกอบด้วยคณาจารย์วุฒิปริญญาโท 61 คน ปริญญาเอก 2 คน
      มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 45 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน

        - คณาจารย์สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ จำนวน 6 คน
        - คณาจารย์สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 4 คน
        - คณาจารย์สถาบันราชภัฏลำปาง จำนวน 2 คน
        - คณาจารย์สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 2 คน
        - คณาจารย์สถาบันราชภัฏนครปฐม จำนวน 4 คน
        - คณาจารย์สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 3 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช จำนวน 3 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 7 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 4 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏภูเก็ต จำนวน 4 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 2 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏสกลนคร จำนวน 6 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏศรีษะเกษ จำนวน 2 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 3 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏเทพสตรี จำนวน 3 คน
       - คณาจารย์สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 2 คน

      
ใน 10 ปีข้างหน้าจะมีคณาจารย์ในหน่วยงานสถาบันราชภัฏเกษียณอายุทั้งหมด 13 คน ดังนี้
        ปี 2547 จำนวน 5 คน วุฒิปริญญาโท (สถาบันราชภัฏเทพสตรี, สถาบันราชภัฏนครปฐม, สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช,
                                                                  สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช-2คน)
        ปี 2548 จำนวน 2 คน วุฒิปริญญาโท (
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และ สถาบันราชภัฏภูเก็ต)
        ปี 2550 จำนวน 2 คน วุฒิปริญญาโท (
สถาบันราชภัฏลำปาง และ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา)
        ปี 2552 จำนวน 3 คน วุฒิปริญญาโท (
สถาบันราชภัฏนครปฐม สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสถาบันราชภัฏเพชรบุรี)
        ปี 2553 จำนวน 2 คน วุฒิปริญญาโท (สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และสถาบันราชภัฏนครสวรรค์)
        ปี 2555 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท (สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์)
        ปี 2556 จำนวน 3 คน วุฒิปริญญาโท 2 คน (สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี และสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์)
                                          วุฒิปริญญาเอก 1 คน (สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา)

   
- เป็นคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 1 คน   ประกอบด้วยคณาจารย์วุฒิปริญญาตรี 1 คน
      มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 1 คน

     
-
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ
 
    
  
 - เป็นคณาจารย์สถาบันสงฆ์ คน ประกอบด้วยคณาจารย์วุฒิปริญญาตรี 2 คน ปริญญาโท 7 คน ปริญญาเอก
      6 คน มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 15 คน

 
      
- คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 12 คน
        - คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จำนวน 3 คน

 


กลับไปยังหน้าแรก

กลับไปยังหน้าทำเนียบคณาจารย์