เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล/วิทยาเขตบางพระ)


สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ
 

หน่วยงาน: คณะเกษตรศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
1. พุทธปรัชญา สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์โดยการสอนวิชา
    ดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน มีนักศึกษา
    ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 120 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 120 คน ปีการศึกษา
    2546 จำนวน 120 คน
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 1 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 1 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาตรี 1 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 1 คน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.bpaqr.rit.ac.th (เว็บไซต์รวมของสถาบัน)
 
 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา