เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล/วิทยาเขตโชติเวช)


สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
 

หน่วยงาน: ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศึกษาทั่วไป
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ดังนี้
  1. ตรรกวิทยาเบื้องต้น (01-230-002) ให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอก
      สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2547
      จำนวน 60 คน
- มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
1. พุทธปรัชญา สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์โดยการสอนวิชา
    ดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน มีนักศึกษา
    ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 120 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 120 คน ปีการศึกษา
    2546 จำนวน 120 คน
 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.chtwc.rit.ac.th (เว็บไซต์รวมของสถาบัน)
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา