Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก นิสิตปัจจุบัน  ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

คณะอักษรศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตดังนี้

 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
 3. ทุนผู้ช่วยสอน / วิจัย

ติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ห้องงานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ
โทร. 0-2218-4875

ต้องการขอทุนจะทำอย่างไร

 1. อ่านประกาศเรื่องการขอรับทุน ที่บอร์ดของ ฝ่ายกิจการนิสิต ประมาณเดือน พ. ย. ของทุกปี
 2. ขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต ห้องงานบริการการศึกษา ตึกอักษรศาสตร์ 2
 3. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย รวบรวมเอกสาร ให้ครบ
 4. เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่คณะ กำหนด
 5. นิสิตที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์จะไม่ได้รับอนุญาต ให้สอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาอื่น

 

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาี แบบฟอร์มขอทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี |
 2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล แบบฟอร์มขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
 3. ทุนผู้ช่วยสอน / วิจัย แบบฟอร์มขอทุนผู้ช่วยสอน/วิจัย

 

 

 

 
 
นิสิตปริญญาตรี
 
นิสิตปริญญาโท-เอก
 
See Also
(จากเว็บไซต์จุฬาฯ)