หน้าหลัก

Previous slide
Next slide

กิจกรรม กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  รวมถึงพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศและเป็นแหล่งอ้างอิงด้านมุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21