ติดต่อเรา

ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อีเมล : Nunghatai.R@chula.ac.th

นางมาลี สังข์จุ้ย
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร :  02-218-4878
อีเมล : research_arts@chula.ac.th

นางสาววราพร  พวงจันทร์หอม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
เบอร์โทร :  02-218-4923
อีเมล : research_arts@chula.ac.th

นางวรรณภา จัดสนาม
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ประสานงานด้านการขอทุนวิจัย
เบอร์โทร :  02-218-4942
อีเมล : research_arts@chula.ac.th

นายจักรพงษ์  สุเมธานนท์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ประสานงานด้านการสนับสนุนวิชาการ
เบอร์โทร :  02-218-4943
อีเมล : research_arts@chula.ac.th

นายปิยะ  สว่างอารมณ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ประสานงานด้านการตีพิมพ์หนังสือ
เบอร์โทร :  02-218-4888
อีเมล : research_arts@chula.ac.th