รวมประกาศ/แบบฟอร์ม

ประกาศและแบบฟอร์ม

ทุนและการสนับสนุน

งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์

1. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อการวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2564

2. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์

3. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยแบบเบ็ดเสร็จ

4. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

5. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

6. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของเงินทุน ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ – อาจารย์ชูศรี สวัสดิ์พาณิชย์

7. ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุน ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ – อาจารย์ชูศรี สวัสดิ์พาณิชย์

8. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อการวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2564

9. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์

10. โครงการจัดแปลต้นฉบับบทความเป็นภาษาต่างประเทศ

11. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานวิชาการและการจัดทำต้นฉบับวารสาร

12. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสำหรับคณาจารย์ ที่ตีพิมพ์ผลงาน

ทุนวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

1. แบบเสนอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์
2. แบบฟอร์มรายงานการใช้เงิน 
3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
4. บันทึกนำส่งดอกเบี้ยการปิดบัญชี 
5. บันทึกนำส่งเงินคงเหลือ
6. บันทึกการขอขยายเวลา

ทุนวิจัยเบ็ดเสร็จ

1. บันทึกขอรับทุนสนับสนุนเบ็ดเสร็จ
2. หนังสือยินยอม ทุนเบ็ดเสร็จ
3. หนังสือรับรองสัดส่วนการทำงาน

ทุนผู้ช่วยวิจัย

1. แบบข้อเสนอทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
2. แบบเสนอข้อตกลงการรับทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย (สำหรับนิสิต)
3. แบบรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (ทุนผู้ช่วยวิจัย)
4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน (ทุนผู้ช่วยวิจัย)

เงินทุน ศ.ดร.ก่อ – อ.ชูศรี สวัสดิ์พาณิชย์

1. แบบเสนอทุน ศ.ดร.ก่อ-อ.ชูศรี สวัสดิ์พาณิชย์ (สำหรับอาจารย์)
2. แบบเสนอทุน ศ.ดร.ก่อ-อ.ชูศรี สวัสดิ์พาณิชย์ (สำหรับนิสิต)
3. แบบฟอร์มข้อตกลงในการรับทุน (สำหรับนิสิต)

ทุนนำเสนอผลงาน

1. แบบฟอร์มเสนอต่างประเทศ_อาจารย์
2. แบบฟอร์มเสนอในประเทศ_อาจารย์
3. แบบฟอร์มเสนอต่างประเทศ_นิสิต 
4. แบบฟอร์มเสนอในประเทศ_นิสิต 

สนับสนุนจัดพิมพ์ผลงานวิชาการ

1. แบบฟอร์มขอสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานวิชาการ

สนับสนุนอ่านผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ

1. บันทึกค่าผู้อ่านผลงานภาษาต่างประเทศเพื่อการตีพิมพ์บทความ

บริการจัดแปลต้นฉบับ

1. บันทึกขออนุมัติจัดแปลต้นฉบับบทความเป็นภาษาต่างประเทศ

เงินรางวัลตีพิมพ์

1. แบบฟอร์มใบสมัครการขอเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
2. หนังสือยินยอมขอรับทุนตีพิมพ์ผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ

ทุนและการสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัย / แหล่งทุนภายนอก

1. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย 

2. ประกาศ เรื่อง บริหารโครงการเงินการพัสดุ สำหรับทุนวิจัยจากเงินรายได้

3. ประกาศ เรื่อง การบริหารโครงการเงินการพัสดุ สำหรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ)

4. ประกาศ เรื่อง การบริหารโครงการเงินการพัสดุ สำหรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกภายใต้  ววน.

5. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร

6. ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2564

7. ประกาศ เรื่อง ทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

8. ประกาศ เรื่อง ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

9. ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

10. เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (STAR/RU/CE)
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย