ผลงานคณาจารย์

ให้บริการสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา บทความวิชาการ ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ คณะอักษรศสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ให้การสนับสนุนวารสารอักษรศาสตร์ วารสารThoughts และวารสารภาษาและวรรณคดีไทย

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผ่านสื่อวิทยุ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลงานของคณะอักษรศาสตร์ เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ที่เป็นที่สนใจ และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาคมจุฬาและสังคมภายนอก