รวมเรื่องสั้นชุด หากเรายังรอรถไฟขบวนถัดไป…โดย นักเรียนเขียนเรื่อง ผลงานสืบเนื่องจากรายวิชา “ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว” ปีการศึกษา 2560

หัตถกาญจน์ อารีศิลป บรรณาธิการ
วีริสา สมพงษ์ ออกแบบปกและภาพประกอบ
บุษกร บุษปธำรง ออกแบบชื่อเล่ม
พิมพ์ครั้งแรก 2563

อ่านฉบับ e-book ได้ฟรีทาง Meb

Facebook
Twitter