รวมเรื่องสั้นชุด เรื่องเล่าจากฟากหนึ่งของแรงดึงดูด โดย นักเรียนเขียนเรื่อง ผลงานสืบเนื่องจากรายวิชา “ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว” ปีการศึกษา 2560

หัตถกาญจน์ อารีศิลป บรรณาธิการ
ธัญวรัตน์ วงศ์เรือง ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ซอแก้ว ลิมปิชาติ ออกแบบปกและภาพประกอบ
บุษกร บุษปธำรง ออกแบบชื่อเล่ม
วีริสา สมพงษ์ ออกแบบตัวอักษร
พิมพ์ครั้งแรก 2564

อ่านฉบับ e-book ได้ฟรีทาง Meb

Facebook
Twitter