ผลงานเพลง “50%” และ “ใช่ตั้งแต่ไม่รู้จัก (First met)” ของ สุพิชฌาย์ ชีวพิทักษ์ผล (MAIY เหมย) ศิลปินค่ายเพลง Boxx music

เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์และได้รับการถ่ายทอดสู่สาธารณะ ผลงานของเราจะทำหน้าที่สื่อสารกับผู้รับสารด้วยตัวของมันเอง ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานแล้ว สิ่งที่เราจะสามารถทำได้มีเพียงอย่างเดียว คือทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ชิ้นงานนั้น หากเป็นงานที่สร้างขึ้นด้วยความรัก ย่อมเป็นผลงานที่สำเร็จลุล่วงดีแล้ว เมื่อเราภูมิใจในงานของตนเอง ผู้เสพผลงานก็จะสัมผัสสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกัน” 

–สุพิชฌาย์ ชีวพิทักษ์ผล (MAIY เหมย) นิสิตปริญญาตรีภาควิชาภาษาไทย
ศิลปินค่ายเพลง Boxx Music  

เจ้าของผลงานเพลง “50%”  และ “ใช่ตั้งแต่ไม่รู้จัก ( First Met )”ติดตามผลงานของเหมยได้ทาง Youtube:MaiySupitcha

Facebook
Twitter