ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติพร เสถียรสุต

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยปารีส 8
 • ปริญญาเตรียมปริญญาเอก มหาวิทยาลัยปารีส 8
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปารีส 8
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปารีส 8
 • ศศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อบรมภาษาฝรั่งเศสที่ Centre de Linguistique Appliquée, Besançon, ประเทศฝรั่งเศส (ตุลาคม 2535 – มิถุนายน 2536)

แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

 • วรรณคดีฝรั่งเศสในยุคปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 – 1793
  ( บทความและวรรณกรรมทางการเมือง )

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ/อบรม

 • อบรม เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต์ของภาควิชาภาษาตะวันตก วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร “การตรวจคุณภาพภายใน” ภายใต้แนวคิด PQRS สำหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร (CQA-DD): Diagnosis and Development Program รุ่นที่ 1/2550 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2550 ณ อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมการใช้โปรแกรม Excel วันที่ 25 ตุลาคม 2550 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร่วมฟังการบรรยายพิเศษการประกันคุณภาพหลักสูตร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ณ อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาควิชาภาษาตะวันตก” ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 • การอบรม การสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลคณะอักษรศาสตร์ ในพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์
 • การอบรมการใช้ฐานข้อมูลคณะอักษรศาสตร์วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์

งานบริการวิชาการ

 • เข้าประชุมรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิตแบบต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550