ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป

วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543

 

งานบริหาร

  • กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรอักษรศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) พ . ศ.2548 ( มิถุนายน 2547- กุมภาพันธ์ 2548)
  • ผู้แทนภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ในคณะกรรมการวิชาการ (มิถุนายน 2547- กุมภาพันธ์ 2548)
  • กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (254 7 – )
  • กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (254 7 – )
  • กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (2547 – )
  • กรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ (ประกาศคณะอักษรศาสตร์ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2548)
  • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (254 8 – )
  • กรรมการอำนวยการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ (2549 – )
  • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2550 ประกาศคณะอักษรศาสตร์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549)
  • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพของภาควิชาภาษาตะวันตก (ประกาศภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ตามมติที่ประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 29 พฤษภาคม 2550)
  • กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนภาควิชาภาษาตะวันตก (คำสั่งคณะอักษรศาสตร์ ที่ 127/2550 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550)

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

 • 2544 ทัศนศิลป์ในวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (กำลังดำเนินการ)
 • 2543 La poétique du corps dans l’oeuvre romanesque de Marguerite Yourcenar. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความ

 • 2550 “ชู้รักมาดามโบวารี” นำเสนอในโครงการบรรยายพิเศษ เสวนาวรรณกรรม “หลายชีวิต ของมาดามโบวารี” เนื่องในวาระ 150 ปี แห่งการตีพิมพ์นวนิยายเรื่อง มาดามโบวารี จัดโดย บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 สิงหาคม 2550 ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับปรุงเป็นบทความวิจัย)
 • 2549 “พื้นที่แห่งอิตถีเพศใน เรื่องของจัน ดารา” ตีพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3” ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม” จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549 และเสนอในที่ประชุมกลุ่มที่ 3 ตัวบท: รูปแบบและกลวิธีกับความหมายที่แฝงเร้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ความยาว 41 หน้า และอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์รวมเป็นหนังสือรวมบทความจากการประชุม
 • 2546 “โลกแห่งกาย โลกนวนิยายของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์” วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 50-86.
 • 2546 “กาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์ : ตะวันออกโดยตะวันตก” จากตะวันออก-ตะวันตก สู่โลกาภิวัตน์ทางปัญญา. กรุงเทพฯ : โครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน้า 69-110.
 • 2545 บทแปลเรื่อง “กาลีเศียรขาด” วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545, หน้า 1-17.
 • 2543 “การอ่านตัวบทเรื่อง กาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์” วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2543, หน้า 134-158.

เกียรติประวัติ

 • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2545 จากวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส เรื่อง “ศิลปะการประพันธ์ เรื่อง กาย ในนวนิยายของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์” ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับชมเชย สาขาปรัชญา

การเสนอบทความทางวิชาการและปาฐกถา

 • 2546 การบรรยายพิเศษใน อาศรมวิจัย หัวข้อ เทวาลัยฤาจะร้างนักวิจัย ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพันธ์ เหลืองทองคำ ภาควิชาภาษาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ วิภาส โพธิแพทย์ ภาควิชาภาษาไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ 23 มกราคม 2546
 • 2546 การเสนอบทความเรื่อง “กาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์ : ตะวันออกโดยตะวันตก” ในโครงการสังสันทนาวิชาการ “ห้องรับแขก” ครั้งที่ 1 เนื่องในวโรกาสเแลิมพระชนมายุ 4 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 31 มกราคม 2546
 • 2545 การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวนิยายเรื่อง Mémoires d’Hadrien ของ Marguerite Yourcenar” ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรายวิชา ฝ 446 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย 28 สิงหาคม 2545
 • 2544 การเสนอบทความเรื่อง “โลกแห่งกาย โลกของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์” ในการประชุมเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ครั้งที่ 8” จัดโดย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18-19 ตุลาคม 2544
 • 2544 การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวคิดเรื่องกายในนวนิยายของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์” จัดโดย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มกราคม 2544
 • 2543 การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวนิยายเรื่อง L’Oeuvre au noir ของ Marguerite Yourcenar” ให้แก่รายวิชา 2231464 นวนิยายฝรั่งเศสศตวรรษที่ 20, 27 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2543.

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ/อบรม

 • ร่วมการประชุมเรื่อง “French Role as EU Presidency” ในวันที่ 12 กันยายน 2551 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร “การตรวจคุณภาพภายใน” ภายใต้แนวคิด PQRS สำหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร (CQA-DD): Diagnosis and Development Program รุ่นที่ 1/2550 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2550 ณ อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร่วมฟังการบรรยายพิเศษการประกันคุณภาพหลักสูตร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ณ อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาควิชาภาษาตะวันตก” ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 • สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “อ่านเรื่องสั้น : จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ Lire les nouvelles : de la théorie à la pratique. Les cas d’étude.” ระหว่างวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เวลา 9.00-15.00 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

งานบริการวิชาการ

 • บรรยายพิเศษหัวข้อ “มาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์” ให้แก่รายวิชา ฝ 446 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย ภาควิชา ภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 สิงหาคม 2545 (2 ชั่วโมง / ครั้ง)
 • จัดนิทรรศการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในการแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2545 วันที่ 23 ธันวาคม 2545 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 • จัดนิทรรศการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2546 ( ภาคกลาง) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น ชั้น 4 และชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 • บรรยายพิเศษหัวข้อ “มาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์” ให้แก่รายวิชา ฝ 446 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2546 (2 ชั่วโมง / ครั้ง)
 • กรรมการตัดสินงานแปลวรรณกรรมกองทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2546
 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่รายวิชา 2200802 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 2 ในหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 (3 ชั่วโมง/ครั้ง)
 • บรรยายพิเศษหัวข้อ “มาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์” ให้แก่รายวิชา ฝ 446 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 (2 ชั่วโมง / ครั้ง)
 • บรรยายพิเศษให้แก่รายวิชา 2210260 วรรณคดีทัศนา หัวข้อ วรรณคดีกับทัศนศิลป์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2548 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2548 ( 3 ชั่วโมง / ครั้ง)
 • บรรยายพิเศษหัวข้อ “มาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์” ให้แก่รายวิชา ฝ 446 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 (2 ชั่วโมง/ครั้ง)
 • กรรมการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแปลฝรั่งเศส-ไทย ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549 (3 ชั่วโมง)
 • กรรมการตัดสินงานแปลวรรณกรรมกองทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ระดับปริญญาโทและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2549
 • บรรณาธิการวารสารอักษรศาสตร์ ฉบับวรรณกรรมระอาสังคม (ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2549) ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารินทร์ ประดิษฐ-ทัศนีย์
 • บรรยายหัวข้อวรรณคดีกับทัศนศิลป์ ในรายวิชา 2210260 วรรณคดีทัศนา ให้แก่ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ เมื่อวันที่ 2 4 สิงหาคม 2549 ( 3 ชั่วโมง/ครั้ง)
 • บรรยายพิเศษหัวข้อ “มาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์” ให้แก่รายวิชา ฝ 446 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 5 มกราคม 2550 (2 ชั่วโมง/ครั้ง)
 • เข้าประชุมรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแบบต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550
 • บรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการค้นคว้าวิจัย” สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาบัณฑิต จัดโดย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2550 (1.5 ชั่วโมง/ครั้ง)
 • บรรยายหัวข้อวรรณคดีกับทัศนศิลป์ ในรายวิชา 2210260 วรรณคดีทัศนา ให้แก่ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ( 3 ชั่วโมง/ครั้ง)
 • ร่วมประชาพิจารณ์ร่างระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ…………
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550
 • ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตร วันที่ 9 สิงหาคม 2550
 • วิทยากรนำเสนอการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาด้านวรรณคดีในรายการ อาศรมความคิดครั้งที่ 2 : การประชุมเสนอ E-Learning เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโดยฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ด้วยทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย