อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์

1

วุฒิการศึกษา

พ.ศ. 2551 อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

พ.ศ. 2555 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2562 Doctorat en Sciences du langage (Céditec, Université Paris-Est, France) – Titre de la thèse : « Le Débat national sur la transition énergétique en France (2013) : Analyse discursive et textuelle »

แขนงวิชาที่สนใจ

วาทกรรมวิเคราะห์ (Analyse du discours) – ภาษาศาสตร์ตัวบท (Linguistique textuelle) – วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatique) – Énonciation

บทความวิชาการ

  • บทความเรื่อง « Le tragique du théâtre de la mort dans Mort d’un personnage de Giono » ตีพิมพ์ใน ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ “ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส” ครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 จัดโดย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Bureau de Coopération pour le français สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  • บทความเรื่อง « Analyse des discours français et belge sur la transition énergétique” en tant que la représentation culturelle de leurs politiques énergétiques », Acte de colloque « Carrefours interculturels : Connexion entre langue, culture et éducation », l’Inalco, Paris (20-21 novembre 2018), p. 108-117. En ligne : http://arts.tu.ac.th/Proceedings2/2018_new3.pdf