อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ

วุฒิการศึกษา

  • พ.ศ. 2556 อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2561 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

  • เทพนิยายฝรั่งเศส
  • วรรณกรรมของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
  • การตีความวรรณกรรมด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์

วิชาที่สอน

  1. ภาษาฝรั่งเศส 2
  2. ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ 1, 2
  3. นักประพันธ์ฝรั่งเศสที่เลือกสรร

ผลงานทางวิชาการ

Kanchanobhas, Vanichcha. « Éros enchaîné : Une sexualité troublée des prisonniers dans l’œuvre de Madame d’Aulnoy » (pp. 95-113) in AGATHOS : An International Review of the Humanities and Social Sciences. Volume 9, 2/2018. [En ligne].