อาจารย์ ดร.นิธิวดี ศรีหงส์

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2527
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส)
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2532
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ
  มหาวิทยาลัย Stendhal-Grenoble III พ.ศ.2535
 • ประกาศนียบัตร เตรียมปริญญาเอก (D.E.A.)
  มหาวิทยาลัย Rouen พ.ศ.2547
 • ดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีฝรั่งเศส)
  มหาวิทยาลัย Rouen พ.ศ.2551

ประวัติการทำงาน

 • ครูผู้สอน และ หัวหน้าหมวด วิชาภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯ พ.ศ. 2532-2545

แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

 • การศึกษาและตีความต้นฉบับลายมือ
 • การแปลวรรณกรรมฝรั่งเศส-ไทย

ผลงานทางวิชาการ

 • ความมุ่งมั่นในชีวิตของตัวละครเอก : แก่นเรื่องหลักของนวนิยาย เรื่อง บทเรียนชีวิต ของ โฟลแบรต์
  วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
 • สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก (แปลจาก Family Encyclopedia of World History)
  กรุงเทพฯ: บริษัทรีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2544 (ผู้แปลร่วม)
 • ความลับแห่งต้นไม้มหัศจรรย์ (แปลจาก Les Naufragés de l’arbre-pont ของ Alain Grousset)
  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ยังรีดดิ้ง พ.ศ. 2550 (ผู้แปล)
 • Emma’s Readings in Flaubert’s Madame Bovary (Part I, Chapter 6): From the Manuscripts to the Text. วิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย Rouen พ.ศ. 2551
 • เวบไซด์ Atelier Bovary (http://flaubert.univ-rouen.fr/bovary/atelier/equipe.html) สร้างและพัฒนาโดย Flaubert Centre มหาวิทยาลัย Rouen พ.ศ. 2547-2551 (ผู้ถอดความต้นฉบับลายมือและผู้ประสานงานคณะถอดความต้นฉบับลายมือ)

เกียรติประวัติ

 • ทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อศึกษาและฝึกอบรมการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ ที่สถาบันภาษาแห่งมหาวิทยาลัย Stendhal-Grenoble III ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2535 ถึง มิถุนายน 2536
 • ทุนวิจัยจากแคว้น Haute-Normandie ประเทศฝรั่งเศส เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ด้านอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2546-2549)

การเสนอบทความทางวิชาการและปาฐกถา

 • Nitiwadee Srihong: Transcrire le chapitre 6 de la première partie de Madame Bovary Table ronde organisée par l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant, le samedi 18 octobre 2003, à Rouen

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ/อบรม

 • การอบรม บรรณาธิการต้นฉบับ รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2545) จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการ

 • กรรมการพิจารณาตรวจงานแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย โครงการเงินทุนวรรณกรรมแปล อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ระดับปริญญาโทและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2552