ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ

PENPISA SRIVORANART

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิ

พ.ศ. 2546 อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera Universidad de Alcalá ประเทศสเปน
พ.ศ. 2552 Máster en Estudios Hispánicos Avanzados
Universitat de València ประเทศสเปน
พ.ศ. 2555 Doctorado en Lengua Española y Literatura

Universidad de Alcalá ประเทศสเปน

วิชาที่สอน

 • ภาษาสเปน I, II, III, V, VI
 • ภาษาสเปนสำหรับการท่องเที่ยว
 • ภาษาสเปนเป็นภาษาต่างประเทศ
 • ภาพยนตร์สเปนและลาตินอเมริกา

ผลงานวิชาการ

 • La enseñanza de subjuntivo a los alumnos tailandeses a través de textos escritos (วิทยานิพนธ์ระดับปริญาโท), 2548
 • เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ, “สภาพสังคมภายหลังสงครามกลางเมืองที่สะท้อนผ่านวรรณกรรมเรื่อง Nada”, วารสารอักษรศาสตร์กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2549) หน้า 119-148
 • เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ, “ปัญหาในการแปลผ่านภาษาที่สอง กรณีศึกษา : การแปลวรรณกรรมเรื่อง เปโดร ปาราโม”, วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2551) หน้า 129-149
 • “Problemas de fonética española de los alumnos tailandeses”, Foro de profesores de español como Lengua Extranjera, V, 2009, (ISSN 1886-337X; www.uv.es/foroele).
 • “Análisis contrastivo de los refranes de dos mundos: refranes españoles – refranes tailandeses”,Interlingüística XXI, Universidad de Valladolid, 2010, p. 453-464.
 • “Distintos aspectos de la subjetividad en Nada y Mala gente que camina”, Espéculo, Núm. 47, marzo-junio 2011 (http://www.ucm.es/info/especulo/numero47/nadamala.html)
 • El proceso de aprendizaje de ELE por parte de alumnos tailandeses: condicionantes lingüísticos y culturales, Universidad de Alcalá, 2011 (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก)
 • “Enfoque reflexivo-participativo: nueva alternativa para la enseñanza de ELE”, Actas de III Encuentros ELE Comillas. (http://www.encuentroselecomillas.es/archivos/actas2011.pdf).
 • “ปัจจัยทางภาษาและวัฒนธรรมที่กำหนดลักษณะการเรียนรู้ภาษาสเปนของนักเรียนไทย” วารสารอักษรศาสตร์กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2555) หน้า 83-121
 • “Creación de la conciencia moral y social en la didáctica de ELE”, Actas de VIII Congreso de la Asociación Asiática de Hispanistas) (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
 • “Intercultural business communication: Colombia and Thailand”. (co-author: Nunghatai Rangponsumrit). In Tremolada, Eric (Ed.), Colombia in the International System: Its Projection In Asia, pp. 419-438. Bogota: Universidad Externado de Colombia, 2014.
 • “Enseñanza adaptada al estilo de aprendizaje de los alumnos: estilo reflexivo y actividades para desarrollar el pensamiento crítico”, Actas de XXV Congreso Internacional ASELE (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)

การเสนอผลงานวิชาการ

 • “ปัญหาในการแปลผ่านภาษาที่สอง กรณีศึกษา : การแปลวรรณกรรมเรื่อง เปโดร ปาราโม”, การประชุมทางวิชาการเรื่องข้ามพรมแดนความรู้ไทยเทศ, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 14 สิงหาคม 2550
 • “Problemas de fonética española de los alumnos tailandeses”, V Foro de profesores de español como Lengua Extranjera, Universitat de València, 27-28 กุมภาพันธ์ 2009
 • “Análisis contrastivo de los refranes de dos mundos: refranes españoles – refranes tailandeses”, Congreso de Jóvenes Lingüistas, Universidad de Valladolid, 10-12 มีนาคม 2010
 • “Enfoque reflexivo-participativo: nueva alternativa para la enseñanza de ELE”, III Encuentros ELE Comillas, Fundación Comillas, 10-12 พฤศจิกายน 2011
 • “Enfoque reflexivo-participativo en la enseñanza de ELE para alumnos tailandeses”, IIIª Jornada de español como lengua extranjera, Bangkok, 2-4 พฤศจิกายน 2012
 • “การเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึกทางสังคมในการเรียนการสอนภาษาสเปนเป็นภาษาต่างประเทศ (Creación de la conciencia moral y social en la didáctica de ELE)” (เขียนร่วมกับ หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์), VIII Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas, เซี่ยงไฮ้, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, 17-19 กรกฎาคม
 • “การสอนที่ประยุกต์เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน: การเรียนรู้แบบไตร่ตรองและกิจกรรมพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ (Enseñanza adaptada al estilo de aprendizaje de los alumnos: estilo reflexivo y actividades para desarrollar el pensamiento crítico)”, XXV Congreso Internacional ASELE, มหาวิทยาลัยการ์โลสที่ 3 ประเทศสเปน, 17-20 กันยายน 2557.
 • “การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ข่าวภาษาสเปน (¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico a través de las noticias en español?)” (นำเสนอร่วมกับ หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์), การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมสเปนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 (IX Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas), 22-24 มกราคม 2559, กรุงเทพฯ

งานแปล

 • จะเล่าให้คุณฟังแปลจาก Déjame que te cuente สำนักพิมพ์ผีเสื้อ 2554
 • จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ แปลจาก Cuenta conmigo สำนักพิมพ์ผีเสื้อ 2557

งานบริการวิชาการ

 • วิทยากรในการประชุมอาศรมความคิดครั้งที่ 2 : การประชุมเสนอ E-Learning เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้แปลเอกสารไทย-สเปน-อังกฤษประจำศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ
 • อบรมภาษาสเปนสำหรับบุคคลภายนอก

อบรม

 • อบรมหลักสูตรการแปลอังกฤษ-สเปน ณ Estudio Sampere กรุงมาดริด ประเทศสเปน ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2547
 • อบรมหลักสูตรการแปลแบบล่ามการประชุมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2551
 • อบรมในหลักสูตร Curso de Lengua y Cultura Españolas จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสเปนสำหรับอาจารย์สอนภาษาสเปนในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ Centro de Lenguas Modernas, Universidad de Granada, 13-31 กรกฎาคม 2009
 • เข้าร่วมประชุมวิชาการใน XX Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), Comillas, 23-25 กันยายน 2009