พระไตรปิฎกในหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
 
การอัญเชิญพระไตรปิฎกฉบับไทยใหญ่
วันที่ 15 ตุลาคม 2552  คณะชาวไทยใหญ่ร่วมอัญเชิญพระไตรปิฎกฉบับไทยใหญ่  ต้นฉบับตัวเขียนพับสาอันเป็นฉบับเก่าแก่หายาก  และฉบับจัดพิมพ์ด้วยอักษรไทยใหญ่ซึ่งมีการจัดพิมพ์เพียงครั้งเดียวในโลก ประดิษฐาน ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
 
 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ พญาไท กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ / โทรสาร   ๐ - ๒๒๑๘ - ๔๙๑๖
E-mail : inter_tipitaka@chula.ac.th

page hit counter