Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก เกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์   สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรก

สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัย ของประเทศไทย

 
 

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงชนะใจชาวจุฬาฯ ทุกคนนับตั้งแต่พระอาจารย์และพระสหายตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรร่วมชั้นด้วยพระจริยาวัตรอันงดงาม และทรงเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มพระราชหฤทัยไม่ว่าจะเป็นการทรงดนตรี หรือการทรงเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ส่วนทางด้านการเรียนนั้น ทรงมีผลการเรียนดีเด่นจนทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในปี  ๒๕๒๐ แล้ว ได้ทรงศึกษาต่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาบาลีและสันสกฤต) จนจบหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

     เมื่อพระองค์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี ๒๕๒๐ นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตั้งกองทุนเพื่อเฉลิมฉลองศุภวาระนี้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าบัณฑิตพระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย กองทุนนี้มีเงินทุนประเดิมจำนวน ๑ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและสนับสนุนทางด้านอารยธรรมไทย

     นับถึงวันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนถิ่นศึกษาดั้งเดิมอยู่เป็นประจำในโอกาสสำคัญต่าง ๆ และทุกครั้งจะทรงได้รับการยกย่องเทอดทูนจากดวงใจของชาวจุฬาฯ อย่างมิรู้เสื่อมคลาย

     
     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
โคลงสี่สุภาพ  
 

พระเอยพระมิ่งเกล้า

อักษรา

พระเทพรัตนราชสุดา

เลิศล้วน

อักษรศาสตร์จุฬาฯ

ดีเด่น เผดิมแล

พร้อมพระจริยวัตรถ้วน

ถ่องแท้ทุกประการ

กาพย์ยานี ๑๑  
 

ดิถีสองเมษา

เก้าแปดคราสมภพวาร

เพียบพร้อมพระปฏิภาณ

เบญจกัลยาณี

 

สยามบรมราช

ปิยชาติกุมารี

ทรงศักดิ์และทรงศรี

พิศิษฐ์เสริมพิเศษสรรพ์

 

ทรงใฝ่พระทัยรู้

ศึกษาดูทุกสิ่งอัน

วิชาสารพัน

อักษรศาสตร์เรื่องภาษา

 

ครุศาสตร์โบราณคดี

ทั้งแผนที่วิทยา

สถาปัตย์พัฒนา

บูรณะพระอาราม

 

ศิลปกรรมเจิดจำรัส

เพิ่มพิพัฒน์แผ่นดินสยาม

ปวงราษฎร์ทุกรูปนาม

เทิดพระขวัญกตัญชลี

 

จิตรกรรมอ่าอำนรรฆ

อนุรักษ์ศิลปี

ทรงเป็นปฏิภาณกวี

พระคือศรีกวีไทย

 

วรรณกรรมอันล้ำค่า

พระเมตตาจรรโลงใจ

พระนิพนธ์ร่วมสมัย

ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

 

ดุริยางค์นาฏกรรม

เรื่องฟ้อนรำและขับร้อง

ทรงซอคลอประคอง

ระนาดฆ้องประโคมขาน

 

พระคืออัจฉริยะ

อุตสาหะมานะมาน

สัมฤทธิ์วิชาการ

อักษรศาสตรบัณฑิตจุฬาฯ

 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

พสกซึ้งพระปรีชา

พระองค์แรกในเจ้าฟ้า

บัณฑิตแห่งประเทศไทย

 

ทรงค่ามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัย

หลายแห่งแหล่งภายใน

ทรงสำเร็จการศึกษา

 

ดุษฎีกิตติมศักดิ์

จารจำหลักพระนามา

ทูลฯ ถวายหลายสาขา

ทั้งเมืองไทยแลไพรัช

 

รางวัลแมกไซไซ

ประชาไทยประจักษ์ชัด

พระเกียรติคุณวิวัฒน์

ขจรหล้า ณ สากล

 

อีกหลายรางวัลรับ

ก็เนืองนับประดับดล

ประเทศประเทืองผล

ประโยชน์ยิ่งคุณากร

 

ทรงเอาพระทัยใส่

สายใจไทยสถาวร

องค์ประธานทรงอาทร

ราษฎรตำรวจทหาร

 

ครอบครัวผู้ล่วงลับ

ยังได้รับพระราชทาน

โอบเอื้อพระเจือจาน

พระเมตตานราศัย

 

ทรงเป็นอุปนา-

ยิกาสภากาชาดไทย

โรคาพยาธิ์ภัย

นิรโศกนิราศสูญ

 

สถาบันอันธำรง

ด้วยพระองค์ทรงเกื้อกูล

หลากแหล่งล้วนเพิ่มพูน

ในพระราชูปถัมภ์

 

เหลือสุดจะบรรยาย

พระเปรียบสายพิรุณพรำ

พิสุทธิ์ใสไผทฉ่ำ

พระโลมหล้าประชาสราญ

 

ตามรอยยุคลบาท

พระปิตุราช ธ โปรดปราน

ประดุจราชเลขานุการ

ยามเสด็จฯ ประพาสไกล

 

ทุกรอยพระบาทแก้ว

ก็โน้มน้าวหทัยไทย

จงรักภักดีใน

ใต้ฝ่าละอองพระบาทา

 

ทูลกระหม่อมฯ พระจอมปราชญ์

อักษรศาสตร์ดีเด่นจุฬาฯ

พระยศพระยิ่งฟ้า

พระเกียรติก้องนิรันดร์กาล

ม.ร.ว. อรฉัตร ซองทอง – ร้อยกรอง