โครงการการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนในบางรายวิชา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในโครงการการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดของโครงการ (PDF download)