Month: May 2023

New Student Orientation

ภาควิชาฯจะจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อแนะนำนิสิตใหม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร และการจัดกิจกรรมพิเศษของภาควิชาการเตรียมตัวทางด้านวิชาการก่อนการเปิดภาคการศึกษา ตลอดจนได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่านอื่นๆในภาควิชาฯ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างอาจารย์และนิสิต ตลอดจนเป็นโอกาสให้นิสิตทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญพิเศษทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน

MA Student Admission Announcement

MA Student Admission Announcement 2023 (PDF download)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [Click here to download the announcement]