ระเบียบข้อบังคับ
Slider

ระเบียบ / ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

• ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

• ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

• ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

• ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

• ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560

• ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2559)

• สรุปข้อบังคับจุฬา ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2553

• ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานการค้นคว้าอิสระได้ทันภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด พ.ศ. 2553

• ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559

• ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

บันทึกการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ

การรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ สำหรับนิสิต พ.ศ.2562

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน พ.ศ.2562