เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา
Slider

บุคลากร

นางวิภา หอมศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางมาลี สังข์จุ้ย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา

นางสาวภัทรมาส อู๋ชะนะภัย

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

ติดต่องานบัณฑิตศึกษา

ห้อง 112  อาคารมหาวชิราวุธ 

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์. 02-2184963 หรือ 02-2184878

FAX. 02-2184875