การประกันคุณภาพการศึกษา
Slider

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต

1
ปีการศึกษา 2557
1
ปีการศึกษา 2560
1
ปีการศึกษา 2558
1
ปีการศึกษา 2561
1
ปีการศึกษา 2559

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

1
ปีการศึกษา 2557
1
ปีการศึกษา 2560
1
ปีการศึกษา 2558
1
ปีการศึกษา 2561
1
ปีการศึกษา 2559