Slider

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ABOUT US

หน่วยบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่ดูแลการรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ การอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต จัดทำจดหมายขอความร่วมมือในการวิจัย การประชุมคณะกรรมการกำกับและประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ งานคำร้องต่าง ๆ ของนิสิตพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกรอกคำร้อง ดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์ การจัดทำเรื่องผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ รวมถึงการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
DSCF2666