คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
Slider
          ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกหรือหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์
          ในกรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบต่อเนื่อง ภาควิชา/สาขาวิชาต้อง จำแนกผู้เข้าศึกษาว่าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโท ในวันที่เข้าศึกษา
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับบุคคลอื่นที่มิใช่นิสิต เป็นผู้ร่วมฟังการบรรยายในบางรายวิชาได้ แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา โดยต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สำนักงานการทะเบียน ภายในเวลาที่สำนักงานการทะเบียนกำหนด
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับนิสิตนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาทำการศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องในมหาวิทยาลัยได้ โดยให้ ดำเนินการเป็นรายภาคการศึกษา หรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเพิกถอนสถานภาพนิสิตนักศึกษาวิจัยได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลงานก้าวหน้าเท่าที่ควร ประพฤติ ตนไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นสมควร