การรับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิ และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการ “การสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ประจำปี 2567” ขึ้น เพื่อจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
โดยมีเป้าหมายคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 30 คน ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ในปี 2567 ได้แก่ การแข่งขันภาษาโอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 และการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2567  เวลา 13.00-15.00 น. มูลนิธิ สอวน. จะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันประมาณ 30 คน เข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 หลังจากนั้น มูลนิธิ สอวน. จะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 จำนวน 6 คน โดยลำดับที่ 1-4 เป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 และลำดับที่ 5 และ 6 เป็นผู้แทนสำรอง ทั้งนี้ ผู้แทนสำรองที่เข้าอบรมเข้มครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จะมีสิทธิ์กลับมาแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ต่อไป

ดูประกาศการการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ของสอวน. ได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถานศึกษาในประเทศไทย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในประเทศไทยในปีการศึกษา 2566 และยังไม่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  2. ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน ปีที่แข่งขัน
  3. ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (ปพ.7) ในกรณีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถขอใบรับรองจากเขตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแทนได้ (ยังไม่ต้องส่งเอกสารในการสมัครผ่าน Google Forms)

**(หลังสอบ ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ศูนย์สอบกำหนดจึงจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ และเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 6)**

ขั้นตอนการสมัครเข้าแข่งขัน

  1. นักเรียนผู้สนใจสมัครชำระค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อคน โดยฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367
  2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรอกใบสมัครผ่าน Google Forms ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการชำระเงิน กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้บันทึกภาพหน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้วเป็นหลักฐาน โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่โอนเข้า ยอดเงินที่โอนเข้า และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจน หากผู้สมัครส่งข้อมูลการสมัครมามากกว่าหนึ่งครั้ง จะใช้ข้อมูลที่ส่งมาครั้งล่าสุดเท่านั้น

กำหนดการ

ระยะเวลา กิจกรรม
15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566 รับสมัครผู้เข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
ทางเว็บไซต์ ภอท. 
26 ธันวาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.

14 มกราคม 2567

(13.00 – 15.00 น.)

แข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครเลือกไว้ในใบสมัคร
26 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิเข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.
เมษายน 2567 แข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.

การติดต่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล ling.olympiad.thailand@gmail.com

Facebook Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University