ข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

กำหนดวันสอบ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 13.00 – 15.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ได้ที่เว็บเพจของมูลนิธิสอวน.

รายชื่อสถานที่สอบ

 1. อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูแผนที่)
 2. อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูแผนที่)
  (ในวันสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีกิจกรรมวิ่ง กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง)
 3. อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดูแผนที่)
 4. อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ดูแผนที่)
 5. อาคารเรียนรวมตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ดูแผนที่)

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อตรวจรายชื่อและห้องสอบอีกครั้ง
 2. หากผู้เข้าสอบมาสายเกิน 20 นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เข้าสอบแต่งกายไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ข้อปฏิบัติสำหรับการนำสิ่งของเข้าห้องสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุเข้าห้องสอบเพื่อยืนยันตัวตน
 2. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเฉพาะกระเป๋าสตางค์ขนาดเล็กเข้าห้องสอบ โดยต้องวางไว้ใต้ที่นั่งสอบเท่านั้น
 3. ห้ามนำเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นเข้าห้องสอบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้จัดเตรียมเครื่องเขียนที่จำเป็นไว้ให้บนโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว
 4. ห้ามนำสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคิดเลข นาฬิกา กล้องถ่ายรูป กระดาษ เอกสาร หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืน ถือว่าทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบทันที ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ

**หากศูนย์ภาษาศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศ จะไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ทั้งนี้จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ**

ลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบประกอบไปด้วยโจทย์ 3 ข้อ แต่ละข้อประกอบไปด้วยชุดข้อมูลภาษา 1 ชุด และคำถามแบบปรนัยหลายข้อ แต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากัน บางข้อเป็นข้อบังคับตอบ หากตอบผิดหรือเว้นว่างไว้ไม่ใส่ตอบจะถูกหัก 1 คะแนน

ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อและนามสกุล
ให้กรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/AYhiks2iKtmSr3JC9 ภายใน
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. 

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดต่อที่ ling.olympiad.thailand@gmail.com