ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2567 และรางวัลส่งเสริมนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2567

การเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2567

มูลนิธิ สอวน. ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2567 จำนวน 32 คน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.posn.or.th/archives/4682 ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมต้องส่งใบรายงานตัวไปยังอีเมล ac.olympiads@posn.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดท้ายประกาศรายชื่อ

รางวัลส่งเสริมนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีพุทธศักราช 2567 

มูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าค่ายอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือก จึงมีการมอบรางวัลส่งเสริมนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยจัดเป็นรางวัลประเภทต่าง ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.posn.or.th/archives/4686